Niewielkie zmiany w bonifikacie [AUDIO]

Gmina Wyszków ustaliła wysokość bonifikaty zgodnie z nową ustawą dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Bonifikata od opłaty jednorazowej w przypadku, gdy zostanie ona wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie wyniesie 60%. Z każdym kolejnym rokiem zmniejsza się o 10%. O jednorazową 97% bonifikatę wnioskowali radni z klubu Masz Wybór, ale bezskutecznie.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę użytkownik wnosi przez 20 lat.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Wyszków przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1. 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2. 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3. 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4. 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5. 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6. 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

O jednorazową 97% bonifikatę wnioskowali radni z klubu Masz Wybór. Radny Adam Szczerba argumentował sugestię klubu tym, że mieszkańcy w lepszej sytuacji finansowej zostaną lepiej potraktowani niż ci, którzy na opłatę będą musieli odłożyć pieniądze i tak po np. dwóch latach otrzymają już 50% bonifikaty. Jedna za wnioskiem głosowało tylko cztery osoby, dwie wstrzymały się, a trzynastu radnych było przeciw. Wniosek nie przeszedł.

Jak tłumaczy naczelnik wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim Iwona Kozon wcześniejsza bonifikata była naliczana od różnicy wartości prawa własności i użytkowania wieczystego. Natomiast teraz jest ona równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Po przeliczeniu różnica finansowa będzie niewielka – Te opłaty są niemal identyczne z uchwałą, która radni podjęli kilka lat temu, gdzie wnoszono opłaty w ramach 80% bonifikaty. Miejmy na uwadze to, że chcemy traktować swoich mieszkańców sprawiedliwie. Osoby, które przekształciły nawet w 2018 roku wpłaciły już pieniądze… jesteśmy wierni temu, co podejmowaliśmy jakiś czas temu. To taka sprawiedliwość dla tych, którzy podjęli już decyzję o przekształceniu i takich, którzy czekali do podjęcia tej uchwały – tłumaczy naczelnik.

Bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty za dany rok.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *